Φυσικό πρόσωπο προέβη μέσα στο 2018 σε έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης με αντικείμενο τις «υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση» και τις «υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής».

Παράλληλα, μίσθωσε δύο διαμερίσματα πολυκατοικιών από τρίτους, τα ανακαίνισε/επίπλωσε και τα καταχώρησε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες (Airbnb/booking) προκειμένου να τις υπεκμισθώσει περαιτέρω. Για τις παραπάνω εργασίες έχουν κοπεί τιμολόγια στην ατομική επιχείρηση.

Τέλος, καταχώρησε τα ακίνητα στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων και υπέβαλε δηλώσεις βραχυχρόνιες διαμονής για τις υπεκμισθώσεις που πραγματοποιήθηκαν έως σήμερα.

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Το εισόδημα από την υπεκμίσθωση των ακινήτων αποτελεί εισόδημα από ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου, θα δηλωθεί στο Ε2 και θα μεταφερθεί στο Ε1 προκειμένου να φορολογηθεί αυτοτελώς ως ενοίκιο, ή εισόδημα της ατομικής επιχείρησης, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο βιβλίο εσόδων – εξόδων και θα φορολογηθεί το τυχόν κέρδος, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες στις οποίες έχει προβεί η επιχείρηση;

Το αρ.39 Α ν.4172/2013 αναφέρει ότι το εν λόγω εισόδημα αντιμετωπίζεται και φορολογείται ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση το φυσικό πρόσωπο δεν δρα ως ιδιώτης αλλά έχει κάνει έναρξη εργασιών με αντικείμενο την ενοικίαση και διαχείριση ακινήτων.

2. Σε περίπτωση που η ατομική επιχείρηση στο εξής αρχίσει να παρέχει και άλλες υπηρεσίες στους διαμένοντες στα ακίνητα (μεταφορές, room service, πρωινό κλπ), υπαγάγει τα έσοδά της σε ΦΠΑ και συνεπώς αποκτήσει δικαίωμα συμψηφισμού του ΦΠΑ των εισροών της, θα οφείλει για τα εν λόγω διαμερίσματα φόρο διαμονής ή θα προκύψει κάποια άλλη υποχρέωση φορολογίας ή αδειοδότησης; (ΕΟΤ κλπ)

3. Σε περίπτωση που ατομική επιχείρηση σαν την παραπάνω παρέχει και λοιπές υπηρεσίες στους διαμένοντες, έχει εκδώσει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών και έχει αποδώσει τον οφειλόμενο φόρο (μετά την έκπτωση του φόρου των εισροών της), προκύπτει κάποιο ζήτημα αν εκ παραδρομής έχει υποβάλει για τις παραπάνω διαμονές δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής, ενώ δεν όφειλε;

(στις συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις της ΑΑΔΕ, ερ.1 « Πότε μια μίσθωση ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού; Οι διατάξεις του άρ. 111 του ν.4446/2016 και του άρ. 39Α του ν.4172/2013 αναφέρονται αποκλειστικά και μόνο στις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της «οικονομίας του διαμοιρασμού», δηλαδή μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων (εφεξής «Βραχυχρόνια Μίσθωση»).»)