Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών ξενοδοχειακές υπηρεσίες κατά τη χρήση του 2017 έλαβε αποζημίωση από δικαστική διαμάχη που αφορούσε τα έτη 2007 έως 2010. Επίσης πέρα από την αποζημίωση για τα ανωτέρω έτη έλαβε και τόκους υπερημερίας. Τα ανωτέρω ποσά φορολογήθηκαν με χρήση των διατάξεων του Ν.4446/2016 ως εξής:

1) Η αποζημίωση φορολογήθηκε με τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2007 έως 2010

2) Οι τόκοι υπερημερίας φορολογήθηκαν με τροποποιητική δήλωση στη χρήση του 2016.

Οι λογιστικές εγγραφές των ανωτέρω ποσών με βασική προϋπόθεση ότι δεν μπορούσαν να διενεργηθούν κατά τις χρήσεις που ανάγονταν για διαφόρους λόγους πραγματοποιήθηκαν ως εξής :

1) Τα ποσά της αποζημίωσης που εισπράξαμε καταχωρήθηκαν ως έσοδα προηγούμενων χρήσεων στη χρήση του 2017.

2) Οι φόροι που πληρώθηκαν καταχωρήθηκαν ως φόροι προηγούμενων χρήσεων στη χρήση του 2017.

3) Οι τόκοι υπερημερίας καταχωρήθηκαν ως έσοδο της χρήσης του 2016.

Η εταιρεία επιθυμεί να προχωρήσει σε κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων και συγκεκριμένα έως την χρήση του 2016. Έπειτα θα ακολουθήσει μείωση-επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους. Με βάσει την ΠΟΛ 1042/2015 η κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων, εκλαμβάνεται ως διανομή κερδών και φορολογείται ως μέρισμα στα μέλη της εταιρείας(ισχύον συντελεστής 15%) εφόσον τα διανεμηθέντα κέρδη αφορούν περιόδους από το 2014 και έπειτα. Ως αποτέλεσμα της μείωσης και βάσει της ΠΟΛ 1003/2017- όπως έχει δεκτό από την διοίκηση(1092405/1963/Α0012/11.11.2003 και Δ12Α 1145882 ΕΞ 2011/24.10.2011), το μετοχικό κεφάλαιο που επιστρέφεται στους μετόχους λόγω μείωσης του δεν θεωρείται εισόδημα, γιατί δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και συνεπώς δεν τίθεται θέμα φορολόγησης τους, εφόσον πρόκειται για επιστροφή μόνο του πράγματι καταβληθέντος κεφαλαίου. Επιπλέον δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στη δήλωση και να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, γιατί αποτελεί επενδυμένο κεφάλαιο.

Με βάσει όλα τα ανωτέρω δεδομένα σας παραθέτουμε τα παρακάτω ερωτήματα :

1) Επειδή όπως σαν αναφέραμε παραπάνω οι λογιστικές έγγραφές δεν διενεργήθηκαν στα έτη αναγωγής αλλά το 2016 και 2017 θα μας δημιουργήσει πρόβλημα η φορολογική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία στο κομμάτι της κεφαλαιοποίησης κερδών παρελθουσών χρήσεων και λόγω του ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς της επιχείρησης αλλά μόνο στις τροποποιητικές δηλώσεις των χρήσεων αυτών;

2) Τα κέρδη που θα κεφαλαιοποιηθούν και αφορούν έως και την χρήση του 2013 σε τι φόρο υπόκεινται( 15% σαν να γίνεται διανομή κερδών - 1% σαν θεωρείται αύξηση κεφαλαίου ή καθόλου φόρο επειδή δεν θεωρείται νέο χρήμα);

3) Τα κέρδη που θα κεφαλαιοποιηθούν και αφορούν χρήσεις από το 2014 και έπειτα φορολογούνται με 15% σαν να γίνεται διανομή κερδών ή κάπως διαφορετικά;

4) Η μείωση κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί μετά την κεφαλαιοποίηση των κερδών και δεν αφορά ήδη επενδυμένο κεφάλαιο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από τους μετόχους για κάλυψη τεκμηρίων; Στη συγκεκριμένη επιστροφή κεφαλαίου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης;