Ταξιδιωτικό γραφείο έχει αναπτύξει ως δεύτερη δραστηριότητα την βραχυχρόνια υπεκμίσθωση κατοικιών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών. Για τον σκοπό αυτό έχει μισθώσει – κυρίως από ιδιώτες - δεκαπέντε περίπου κατοικίες, τις οποίες εξόπλισε και καταχώρισε στις πλατφόρμες προς ενοικίαση. Δεν παρέχει καμία πρόσθετη υπηρεσία και αντιμετωπίζει το εισόδημα ως προερχόμενο από ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με όσα έχουν αναλυτικά συζητηθεί.

Σχετικά με την παραπάνω περίπτωση έχουν προκύψει τα ακόλουθα ερωτήματα:

1 Για τα έσοδα που προκύπτουν από την υπεκμίσθωση των κατοικιών, η εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει κάποιο παραστατικό παροχής υπηρεσιών ή μισθώματος, προκειμένου να καταχωρήσει τα έσοδα στα βιβλία της; Ή αρκούν οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων που παρέχουν οι πλατφόρμες ως λογιστικό αρχείο για την αναγνώριση του εσόδου σύμφωνα με τα ΕΛΠ;

2 Για την καταβολή των ενοικίων από την εταιρεία στους ιδιοκτήτες-εκμισθωτές των ακινήτων ισχύει ο περιορισμός των 500 ευρώ του αρ.23 Ν.4172/2013 ή αυτά μπορούν να καταβάλλονται τοις μετρητοίς;

Με την ΠΟΛ.1216/2014 διευκρινίστηκε ότι από τον περιορισμό εξαιρούνται οι μισθοί, τα μισθώματα («…καθώς δεν πρόκειται για λήψη υπηρεσιών αλλά για χρήση μισθίου..>») και οι τόκοι και αργότερα με τον Ν.4446/2016 κατέστη υποχρεωτική η καταβολή μισθών με ηλεκτρονικά μέσα.

Υπάρχει κάποια σχετική πρόβλεψη για τα μισθώματα, ή μπορεί η εταιρεία να τα καταβάλλει μετρητά; Αν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι εταιρεία, η καταβολή ενοικίων > 500 ευρώ μεταξύ εταιρειών μπορεί να πραγματοποιείται τοις μετρητοίς;

3 Υποχρεούται η εταιρεία σε εγγραφή των ακινήτων στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων της ΑΑΔΕ και την καταχώρηση σε αυτό των στοιχείων κάθε μίσθωσης;