1. Η εισφορές των μετόχων για την σύσταση εταιρείας (ΝΕΠΑ) αποτελούν τεκμήριο του Ν 4172 /2013 άρθρο 32 ?

2. Πρέπει να συντάσσεται Ισολογισμός , δεδομένου ότι η εταιρεία τηρεί β κατηγορίας Βιβλία , ακολουθουνται οι διαδικασίες του ΓΕΜΗ ?

3. Επειδή η ΝΕΠΑ με κατοχή σκάφους δεν πληρώνει φάρο αν δοθούν μερίσματα στου μετόχους θα έχουν φόρο 15% ή θα είναι και αυτά αφορολόγητα , το εισόδημα που λαμβάνει ο μέτοχος υπόκειται σε εισφορά αλληλεγγύης ?