Ημεδαπή ΕΠΕ αποφασίζει με Έκτακτη Γενική Συνέλευση τον Απρίλιο του 2016 τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων από 2010 έως 2014. Οι εταίροι της ΕΠΕ είναι από το 2009 ημεδαπή ΑΕ κατά 85% και φυσικό πρόσωπο κατά 15%. Παρακαλώ πείτε μου α) ποιος είναι ο χρόνος κτήσης εισοδήματος από διανομή κερδών για του εταίρους ΕΠΕ, β)αν υπάρχει παρακράτηση φόρου και με ποιο συντελεστή, γ) τι ισχύει για τα ενδοομιλικά μερίσματα από κέρδη παρελθουσών ετών, δ) σε ποια έντυπα και πότε αποδίδεται ο φόρος. Για το φορολογικό έτος 2015 η Τακτική Γενική Συνέλευση τον Μάρτιο ενέκρινε τον ισολογισμό και μερίσματα προς του εταίρους. Ποιο είναι το έντυπο απόδοσης παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών μερισμάτων; Επίσης σε ποιες λογιστικές εγγραφές θα προβεί τόσο η ΕΠΕ όσο και η ΑΕ για την απεικόνιση των παραπάνω. Η διανομή μερίσματος πρέπει να συναθροιστεί με τις υπόλοιπες συναλλαγές των εταιρειών προκειμένου να κριθεί αν υπάρχει υπέρβαση του ορίου για τυχόν υποχρέωση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών;