Σχολή οδηγών αυτοκινήτων έχει ως κύρια δραστηριότητα «τις υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων».

Στην καθημερινή πρακτική παρέχει υπηρεσίες στην επαγγελματική κατάρτιση οδηγών-μεταφορέων [ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕ] σύμφωνα με την ΠΟΛ.1131/2008.

Παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης σε φυσικά πρόσωπα [οδηγός-ιδιώτης], με σημείωση στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών, των στοιχείων του οδηγού και της υπηρεσίας καθώς και « απαλλαγή ΦΠΑ Α.22 Ν.2859/2000-πολ.1131.2008».

Ομοίως εκπαιδεύει οδηγούς εταιρειών μεταφορών με σημείωση στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών των ιδίων στοιχείων του εκπαιδευμένου και της απαλλαγής,

Η σχολή δεν έχει έσοδα Παροχής Υπηρεσιών σε λοιπούς οδηγούς ούτε άλλα έσοδα με υποχρέωση ΦΠΑ.

Ως ΚΑΔ δραστηριότητος έχει επίσης υπηρεσίες οργάνωσης και εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών .σεμιναρίων και κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης με υποχρεωτική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Ερωτάται:

1. Αν ή επιχείρηση υποχρεούται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
2. Αν υποχρεούται στη δήλωση να αναγράφει τα απαλλασσόμενα έσοδα στον κωδικό 349 «λοιπές εκροές χωρίς ΦΠΑ με δικ.έκπτωσης»
3. .Αν υποχρεούται να συμπληρώνει τους κωδικούς 361 και 381 κ.λ.π. με τις υπαγόμενες σε ΦΠΑ εισροές και να μεταφέρει τα πιστωτικά υπόλοιπα ΦΠΑ.
4. .Αν δικαιούται να ζητήσει επιστροφή ΦΠΑ, λόγω της διενέργειας μόνον απαλλασσόμενων πράξεων