Καλησπέρα σας
Τραπεζικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα έχει έσοδα μόνο από τόκους που απαλλάσονται του ΦΠΑ.
Ιταλική εταιρεία κάνει έρευνα αγοράς στην Ιταλία για λογαριασμό της Ελληνικής τράπεζας και τιμολογεί την τράπεζα.
Ερώτημα 1)
Η Ιταλική εταιρεία χρεώνει ΦΠΑ στο Ελληνικό Πιστωτικό ίδρυμα?και αν την χρεώσει,μπορεί να το διεκδικήσει μετά?
Ερώτημα 2)
Αν η Ιταλική εταιρεία δεν χρεώνει ΦΠΑ στο τιμολόγιο της,η Τράπεζα έχει υποχρέωση να χρεωπιστώσει τον ΦΠΑ ή πρέπει να τον αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο μέσω έκτακτης δήλωσης?
Ερώτημα 3)
Δικαιούται έπειτα η Τράπεζα να αιτηθεί την επιστροφή του ΦΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο και με ποια διαδικασία?
Σας ευχαριστώ