Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Σύγκλιση ετήσιας τακτικής συνέλευσης & Μεταβίβαση μετοχών

Τέλος Ιουνίου λήγει το ΔΣ ,ΝΟΜΙΖΩ οτι οι ημερομηνίες σύγκλισης της ετήσιας τακτικής συνέλευσης είναι δυο μήνες μετά την λήξη προθεσμίος της φορολογικής δήλωσης .

Μπορώ με έκτακτη γενική συνέλευση να συγκαλέσω για εκλογή νέου ΔΣ και αυτό πρέπει να γίνει μέσα στο Ιούνιο;

Eνημερώστε με για τις φετινές ημερομηνίες υποβολής εγγράφων στο ΓΕΜΗ παρακαλώ....

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του παλιού ΔΣ που είναι και μέτοχος ανω του 51 % θέλει να συνταξιοδοτηθεί μπορεί να παραμείνει ως μέτοχος και ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ή ως απλό μέλος του ΔΣ ή πρέπει να βγεί τελείως από το ΔΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ πρέπει να μεταβιβαστούν αν ναι με ποιο τρόπο γίνεται η μεταβίβαση τώρα παρακαλώ ενημερωστε με αναλυτικά σε όλες τις ερωτήσεις μου ?????????
Θα ήταν χρήσιμο αν αποσαφηνιζόταν αν πρόκειται για εισηγμένη ή όχι στο χρηματιστήριο ΑΕ.

Στα θέματα που θέσατε, οι παρατηρήσεις μας είναι:

A. Εκλογή νέου ΔΣ:

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία.

1. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πίνακα των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα να εκλεγούν ως μέλη του. Κατά του περιεχομένου του παραπάνω πίνακα δυνατόν να διατυπωθούν ενστάσεις διαρκούσης της Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση, οπότε και οριστικοποιείται ο κατάλογος των υποψηφίων.

2. Προ της ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει τον τελικό πλήρη πίνακα υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αρχίζει η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του ΔΣ με μυστική ψηφοφορία.

3. Για τις αρχαιρεσίες συντάσσεται ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τον πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. 

4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους και αποδοχή από τους προτεινόμενους. Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύνανται να εκλεγούν οι εκπρόσωποι εταιρειών-μελών του σωματείου που πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.

5. Αφού τελειώσει η διαλογή, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπερψηφίσθηκαν.

 

Η εκλογή ΔΣ δεν αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και μπορεί να αποφασισθεί με Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

 

Β. Χρόνος σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Η διάταξη του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζει ότι η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. 

 

Γ. Δημοσίευση στο ΓΕΜΗ

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του 43β του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 7α του Ν.2190/1920δημοσιεύονται πλέον στο ΓΕΜΗ μόνο οι εγκεκριμένες από την Γενική Συνέλευση των μετόχων/εταίρων οικονομικές καταστάσεις και όχι αυτές που δεν έχουν εγκριθεί από την εν λόγω Συνέλευση. Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες της παρ. 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης με Αρ.Πρωτ. 62784/7-6-2017, όπως προαναφέρθηκε. Ως εκ τούτου οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν θα κάνουν δεκτές οικονομικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από Γενική Συνέλευση κλείνοντας ανεπιτυχώς τη σχετική αίτηση και στην περίπτωση αυτή τα σχετικά τέλη καταχώρισης (10€) θα καταπίπτουν υπέρ της αρμόδιας υπηρεσίας ΓΕΜΗ και σε καμία περίπτωση δεν θα επιστρέφονται.

 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι απώτατες προθεσμίες σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή Συνέλευσης των εταίρων και αντίστοιχη ημερομηνία υποβολής αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ..

 

 

ΑΕ

ΕΠΕ

ΙΚΕ

ΟΕ/ΕΕ με απεριόριστα ευθυνόμενους εταίρους

Απώτατη ημερομηνία υποβολής Πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων στο ΓΕΜΗ

20/08*

 

 

 

Απώτατη ημερομηνία σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων

10/09

10/09

10/09

10/09

Απώτατη ημερομηνία υποβολής στο ΓΕΜΗ αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων μαζί με εγκεκριμένες οικονομικές Καταστάσεις χρήσης.

30/09

30/09

30/09

30/09

 

*Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ.3 του  άρθρου 26 του Ν.2190/1920  πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

 

Δ. Απασχόληση συνταξιούχου

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 "1. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου".

Με την παρ. 5 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι "5. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 του παρόντος υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως¨.

 

Ε. Μεταβίβαση μετοχών 

Σύμφωνα με το άρθρο 8β του Ν.2190/1920 στην παρ.6 ορίζει ότι  «Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό». 

 

Ενώ δηλαδή μεταξύ των συμβαλλομένων μερών τα μεταβιβαστικά αποτελέσματα της εμπράγματης δικαιοπραξίας επέρχονται με την παράδοση των μετοχών ανεξάρτητα από την εγγραφή στο βιβλίο της εταιρείας (βλ. και ΑΠ 1261/2003), έναντι των τρίτων και δη έναντι της εταιρείας ο αποκτών μπορεί να ασκήσει τα μετοχικά του δικαιώματα μόνο όταν γίνει εγγραφή της μεταβίβασης στο ειδικό βιβλίο μετόχων της εταιρείας.  

 

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης