Καλησπέρα
θα ήθελα να ρωτήσω αν είναι  υποχρεωτική η αλλαγή ΕΓΛΣ ΣΕ ΕΛΠ ή μπορούμε
να αφήσουμε το λογιστικό σχέδιο όπως προυπήρχε  31/12/2014 για μια εταιρεία
που δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις  είτε σε Ελληνικά πρότυπα είτε σε ΔΛΠ
Ευχαριστώ