Σε ΟΕ με διπλογραφικά βιβλία έχω κάνει το κλέισιμο χρησιμοποιόντας το ΕΓΛΣ και μένει η διανομή των μερισμάτων των εταίρων.
ΠΧ Κέρδη 100.000 -29000(φόρος)=71.000 για διανομή κατά 50% στους 2 εταιρους

Ο λογαριασμός 88.00 έχει μέινει ανοιχτός με το ποσό των 71000.

1) Η εγγραφή της διανομής με τί ημερομηνία πρέπει να γίνει καθώς το δικαίωμα εισπραξης αποκτάται το 2016 μετά την υποβολή της δήλωσης του Νομικού προσώπου, με 31/12/2015 χρησιμοποιώντας 88(χ) εις 53.01(π)μερίσματα ή με 30/06/2016 χρησιμοποιώντας την ομάδα 6(χ) εις 53.01 ή 38.00(π) και να γίνει φορολογική αναμόρφωση του εξόδου 31/12/2016 , ισχύει κάτι τέτοιο?

2) Η σύνταξη της οικονομικής κατάστασηςτων ΕΛΠ Β5 Β6 για πολύ μικρές οντότητες πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με τις λογιστικές εγγραφές κλεισίματος? Δηλαδή στην περίπτωση που οι εγγραφές διανομής πρέπει να γίνουν στο 2016 ,στην κλειόμενη χρήση 2015 μπορεί ο λογ.88 να μείνει ανοιχτός και να συνταχθεί η κατάσταση με τα υπόλοιπα δεδομένα χωρίς τα μερίσματα?

Ευχαριστώ