Σε ποιο λογαριασμό με βάσει τα ΕΛΠ και ΕΓΛΣ πρέπει να καταχωρηθεί τιμολόγιο για αρχική επιθεώρηση αξιολόγησης συστήματος ISO για περιβαλλοντική διαχείριση και συστήματος για Υγεία και ασφάλεια στην εργασία για Α.Ε.
ευχαριστώ