Εταιρία (Α.Ε.) χρησιμοποιεί το λογιστικό σχέδιο λογ/μων Ε.Λ.Π. του Ν. 4308 /2014.

Στον λογ/μο 54.02 παρακολουθείται ο ΦΠΑ της επιχείρησης.

Ποια είναι η έκταση υποχρεωτικής βάση νόμου ανάλυσης / παρακολούθησης του ΦΠΑ σε αναλυτικούς λογ/μους του λογ/μου 54.02 του σχέδιου λογ/μων Ε.Λ.Π. του Ν. 4308 /2014?

Μπορεί η εν λόγω εταιρεία να κάνει όποια ανάλυση σε αναλυτικούς λογ/μους αυτή θέλει, χωρίς ‘’υπερβολική’’ ανάλυση σε ξεχωριστούς λογ/μους , κάτι που υπενθυμίζω ότι είναι υποχρεωτικό στο λογιστικό σχέδιο λογ/μων του ΠΔ 1123-1980 (όπου είναι υποχρεωτική η ανάλυση σε λογ/μους ανά συντελεστή φπα, κατηγορία φπα αγαθών (Υπηρεσίες , αγαθά , πάγια, ενδοκοινοτικές συναλλαγές, εισαγωγές αγαθών κ.λπ. ) κλπ) ?