ΑΔΕΙΑ   ΠΡΙΝ ΤΗΝ   1-1-2006 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛ.1038/9-3-2006 ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΦΠΑ (και εφόσον δεν έχει επακολουθήσει εκμετάλλευση :μίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση   κλπ )

 

·         Πώληση αποπερατωμένων ιδιοκτησιών : Το κέρδος θα προσδιοριστεί με τις προισχύουσες διατάξεις 20% επί των πωλήσεων ΠΟΛ.1097 και 1102.

·       Πώληση μη αποπερατωμένων ιδιοκτησιών (με το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου δηλαδή το τίμημα αφορά πώληση πλήρως αποπερατωμένου ακινήτου) : τμήμα των δαπανών έχει ήδη γίνει σε έτη πριν το έτος   2014 και τμήμα των δαπανών συνεχίζεται και στο 2014 και στο 2015 . Δεν λαμβάνω καθόλου υπόψιν τις δαπάνες αυτές είτε έχουν γίνει μέχρι την 31-12-2013   ΠΟΛ.1097 και 1102 , και επίσης δεν λαμβάνω υπόψιν   αυτές που έγιναν   μέσα στο έτος   2014 και αυτές που θα γίνουν μέσα στο   2015    ?   διότι το κέρδος θα προσδιοριστεί με τις προισχύουσες διατάξεις 20% επί των πωλήσεων . Τις δαπάνες αυτές του έτους   2014 και μετά   δεν τις λαμβάνω καθόλου υπόψιν , ποιος ο φορολογικός χειρισμός ? και σε ποια διάταξη στηρίζομαι να μην τις λαμβάνω   καθόλου υπόψιν ?

 

ΑΔΕΙΑ   ΜΕΤΑ ΤΗΝ   1-1-2006

 

·         Πώληση αποπερατωμένων ιδιοκτησιών : Το κέρδος θα προσδιοριστεί με λογιστικό τρόπο και θα ληφθούν υπόψιν οι καταχωρημένες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα   έστω και εάν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο έτος ΠΟΛ.1097 και 1102 . Πως ακριβώς θα βρώ τις «καταχωρημένες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα» : Από το Απολογιστικό Κόστος ?   και εάν είναι αντιπαροχή θα ισχύει ότι το κόστος θα το κόστος θα κατανεμηθεί στα κτίσματα που ανήκουν στον εργολάβο κατασκευαστή και που αντιστοιχούν στα ποσοστά του οικοπέδου που θα πάρει από τον οικοπεδούχο ως εργολαβικό αντάλλαγμα? Σε ποια διάταξη θα στηριχθώ για να ενεργήσω τα παραπάνω ή   διαφορετικά   

·        Πώληση μη αποπερατωμένων ιδιοκτησιών (με το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου δηλαδή το τίμημα αφορά πώληση πλήρως αποπερατωμένου ακινήτου) : τμήμα των δαπανών έχει ήδη γίνει σε έτη πριν το έτος   2014 και τμήμα των δαπανών συνεχίζεται και στο 2014 και στο 2015 . Το κέρδος θα προσδιοριστεί με λογιστικό τρόπο και θα ληφθούν υπόψιν οι καταχωρημένες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα   έστω και εάν αυτές πραγματοποιήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε προηγούμενο έτος ΠΟΛ.1097 και 1102 . το ίδιο ερώτημα : Πως ακριβώς θα βρώ τις «καταχωρημένες δαπάνες που αφορούν τα πωληθέντα ακίνητα» ………….ως άνω    . Τις δαπάνες αυτές   που θα διενεργηθούν σε επόμενα έτη μετά την πώληση θα εκπίπτονται στα έτη πραγματοποίησης των δαπανών αυτών από κέρδη άλλων πωλήσεων της επιχείρησης ????????