Φυσικό πρόσωπο κατοχυρώνει ονομασία / διεύθυνση στο internet (Domain Name) τύπου www.xxxxxxxxxx.com. Μετά από κάποια χρόνια ιδιοκτησίας του ονόματος εκδηλώνεται ενδιαφέρον από εταιρεία της αλλοδαπής να αποκτήσει αυτό το domain name (π.χ. λόγω συνωνυμίας του ονόματος με την επωνυμία της αλλοδαπής που θα αγοράσει το domain).

Έστω η αξία κτίσης του domain name είναι 54 ευρώ (Η αξία κατοχύρωσης Domain είναι περί των 9 ευρώ / έτος) και η εταιρεία αλλοδαπής αγοράζει το domain name 100.000 ευρώ. Η υπεραξία των 99.946 Ευρώ πως φορολογείται;

 

Κατά την άποψη μου, φόρος υπεραξίας, σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Ν. 4172/2013 φαίνεται να μην αρμόζει. Και οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 σχετικά με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα είναι απλά γενικές και για περιπτώσεις που δεν μπορεί να ενταχθεί το έσοδο σε καμία άλλη κατηγορία.