Τα μέλη του Δ.Σ.1ον που δεν έχουν βιβλία και για τις αμοιβές τους εκδίδονται Τίτλοι Κτήσης η εταιρεία έχει υποχρέωση στην Συγκεντρωτική να τους βάλει σε υπόχρεους η μη υπόχρεους για διασταύρωση;;
και
 2ον σε  μέλος του Δ.Σ  που έχει βιβλία (είναι δικηγόρος) για  τις υπηρεσίες του σαν δικηγόρος 
εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας και σαν μέλος του Δ.Σ.  εκδίδεται  Τίτλος Κτήσης πως απεικονίζεται στην Συγκεντρωτική;;