Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (άρθρο 101 ν. 3852/2010 και 741 επ. ΑΚ), που τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας, στην οποία μέτοχοι είναι Περιφέρεια, Δήμοι και Αναπτυξιακές Εταιρείες, με συγκεκριμένο και μοναδικό σκοπό και δραστηριότητα τη διαχείριση και ολοκλήρωση Επιχειρησιακού Περιφερειακού Προγράμματος στο πλαίσιο του ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει διενεργήσει μέσα στο 2017 διάφορα έξοδα (στο σύνολο 150.000,00 €) που αφορούσαν ενοίκια, ΔΕΗ, λογιστές, συνεργάτες, γραφική ύλη κ.τ.λ. καθώς και μερικές αγορές παγίων (Λογισμικά), τα οποία ( όλες τις δαπάνες )εξόφλησε από το μετοχικό κεφάλαιο. Τον Νοέμβριο του 2017 εγκρίθηκε η ΑΜΚΕ για να αναλάβει την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος προγράμματος ΠΕΠ και μαζί με αυτήν εγκρίθηκε προς είσπραξη και για το ποσό των 90.000,00 (ποσό που δικαιούται σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος για την κάλυψη των εξόδων προετοιμασίας που έγιναν για την κατάθεση πρότασης για ανάληψη του Προγράμματος). Στις 27-12-2017 κατέθεσα φάκελο (που αφορά συγκεκριμένα τιμολόγια και δαπάνες) στην Διαχειριστική Αρχή για είσπραξη του ποσού (90.000,00 €). Η είσπραξη θα γίνει σε μορφή επιχορήγησης/χρηματοδότησης (όπως ενημερώθηκα από την Διαχειριστική, αφού εκδώσω τιμολόγιο επιχορήγησης με το ποσό) για την κάλυψη των παραπάνω εξόδων προετοιμασίας που έχουν ήδη γίνει. Η είσπραξη του ποσού (χωρίς να γνωρίζω περισσότερες πληροφορίες, π.χ. ποιον νόμο επιχορηγήσεων ή την ημερομηνία που θα εκδώσω το τιμολόγιο) των 90.000,00 € για έξοδα του 2017 θα γίνει μέσα στο 2018 και σε 2 δόσεις. Η πρώτη τέλος Ιανουαρίου και η δεύτερη μέσα Φεβρουαρίου. Τα ερωτήματα είναι τα εξής: 1. Σαν ΑΜΚΕ, αυτού του είδους «εσόδων» θεωρούνται από επιχειρηματική δραστηριότητα? 2. Πως θα χειριστώ λογιστικά και φορολογικά τις επιχορηγήσεις? Πρέπει να κάνω κάποιου είδους προβλέψεις? 3. Πως θα χειριστώ λογιστικά και φορολογικά την απόσβεση παγίων και εξόδων εφ’ όσον μέσα στο 2018 θα εισπράξουμε επιχορήγηση για συγκεκριμένα πάγια του 2017? ( υπάρχουν πάγια πάνω από 1500,00€ ) 4. Κατά την συμπλήρωση εντύπου Ν θα συμπληρωθεί μόνο ο πίνακας πληροφοριακού χαρακτήρα ή συμπληρώνω το έντυπο Ν σαν μια κανονική επιχείρηση με διπλογραφικά και έσοδα έξοδα? 5. Γίνεται μια ΑΜΚΕ να βγάλει κέρδη? 6. Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις μιας ΑΜΚΕ? Έχοντας κάνει μια μελέτη από τις άλλες απαντήσεις στον κόμβο και μελετώντας την Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014 παρακαλώ πάρα πολύ εκτός από την παράθεση νόμων θα επιθυμούσα παραδείγματα και λογιστικές εγγραφές (π.χ. μειωτικό στοιχείο του κόστους της δαπάνης που επιχορηγήθηκε, απόσβεση επιχορήγησης ή οτιδήποτε άλλο). Γίνονται πιο κατανοητοί οι νόμοι με τις λογιστικές εγγραφές.