Καλησπέρα

Εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση και επιδοτήθηκε κατά το έτος 2011 μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013. Τον 10/2015 ολοκλήρωσε επιτυχώς και οριστικά το σύνολο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων της που απορρέουν από την σχετική σύμβαση(τριετή υποχρέωση).

Ερωτάται: το υπόλοιπο του Λ/41 το οποίο είναι το ποσό της αρχικής επιδότησης μείον την αναλογία των αποσβέσεων ανά έτος (οι οποίες μεταφέρθηκαν στα έσοδα της κάθε χρήσης) θα πρέπει να μεταφερθεί όλο στα έσοδα της τρέχουσας χρήσης ή θα συνεχίστει η μεταφορά του στα έσοδα της χρήσης με την μέθοδο των αποσβέσεων?