Εταιρεία διαχείρισης ακινήτων συνάπτει συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών με τους ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).
Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση των ακινήτων (ο ιδιοκτήτης δεν θα ασχολείται καθόλου), την εύρεση του ενοικιαστή, την παρακολούθηση των εισπράξεων, την καλή κατάσταση του ακινήτου, την συντήρηση και επισκευή και λαμβάνει ως αμοιβή % επί του μηνιαίου μισθώματος.
Επίσης, η εταιρεία αναλαμβάνει να εισπράττει τα ενοίκια και να αποδίδει το υπόλοιπο ποσό ανά ακίνητο μετά από την εκκαθάριση που θα κάνει (έσοδα μείον έξοδα και αμοιβές) στον ιδιοκτήτη, δύο φορές το χρόνο.
Η πιο πάνω πράξη υπόκειται σε χαρτόσημο? υπάρχει περίπτωση να θεωρηθεί ως άτυπο δάνειο το γεγονός ότι η εταιρεία για το διάστημα της εκκαθάρισης πχ 1/1-30/6 θα χρησιμοποιεί τα ποσά αυτά.
Ευχαριστώ.