Ελληνική επιχείρηση ΕΠΕ αγόρασε προϊόντα χωρίς να χρεωθεί ΦΠΑ από ιταλική επιχείρηση που ανήκε σε καθεστώς απαλλασσομένων του ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων της Ιταλίας. Η ελληνική επιχείρηση θα στείλει VIES, δεδομένου ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ιταλική επιχείρηση μας ανάφερε ότι δεν συντάσσει VIES λόγω του ότι είναι σε απαλλασσόμενο του ΦΠΑ καθεστώς μικρών επιχειρήσεων; Ποιος ο λογιστικός χειρισμός της εγράφης καθώς και σε πιο κωδικό του έντυπου ΦΠΑ θα μπει; Αντίστοιχα ελληνική επιχείρηση που ανήκει στο καθεστώς μικρών επιχειρήσεων απαλλασσομένων του ΦΠΑ ( άρθρο 39 ν. 2859 / 2000) και πουλά εμπορεύματα στην ευρωπαΐκή ένωση υποχρεούται να υποβάλει VIES για αυτή την αλλαγή;
Τέλος σε ελληνική επιχείρηση ΕΠΕ παρέχονται υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής στα σπίτια που έχει και εκμεταλλεύεται για τουριστικούς σκοπούς από Ίταλό ελεύθερο επαγγελματία οποίος ανήκει σε ειδικό καθεστώς απαλλασσομένων του ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων Ιταλίας. Ο ιταλός παρείχε τις υπηρεσίες του στα ακίνητα της ελληνικής ΕΠΕ στην Ελλάδα. Στο τιμολόγιο δεν χρέωσε Φ.Π.Α. λόγω της απαλλαγής του από το καθεστώς μικρών επιχειρήσεων. Αυτό αποτελεί ενδοκοινοτική συναλλαγή και η ΕΠΕ έχει υποχρέωση αποστολής VIES; Και σε αυτή την περίπτωση ενημερωθήκαμε πως από την πλευρά τους δεν θα υποβληθεί VIES