Καλησπέρα,
σας θέτω τα παρακάτω ερωτήματα

1.) Εάν βάσει κριτηρίων πρέπει να οριστούν ελεγκτές για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων αλλά η εταιρία δεν ορίζει από αμέλεια,
Α) υπάρχουν κυρώσεις, ποινικές/ χρηματικές κλπ?
Β) Δεν είναι έγκυρες οι οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν από την Τακτική ΓΣ?

2) Αν η έκθεση που συντάσσει το ΔΣ/ Διαχειριστής σε ΕΠΕ-ΙΚΕ δεν αναφέρει όλες τις πληροφορίες που ορίζει ο νόμος, αλλά γίνεται αποδεκτό από τους μετόχους και εγκρίνονται οι οικονομικές καταστάσεις, υπάρχουν κυρώσεις ποινικές/ χρηματικές κλπ?

3. )Α) αν έχει συνταχθεί πρόσκληση γενικής συνέλευσης ( τακτικής/ έκτακτης ) αλλά δεν έχει δημοσιευτεί και είναι παρόντες όλοι στη ΓΣ και οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα ή πλειοψηφικά, μπορεί κάποιος μέτοχος ή τρίτος ( πιστωτής ) να την προσβάλλει επειδή δε δημοσιεύτηκε η πρόσκληση?

Β) Όταν η ΓΣ είναι καθολική ( τακτική/ έκτακτη ), πρέπει να αναφέρεται ότι είναι καθολική στο πρακτικό?

4) Αν δε δημοσιευτούν οι οικονομικές καταστάσεις, παρόλο που έχουν εγκριθεί από την Τακτική ΓΣ, τι κυρώσεις, ποινικές/ χρηματικές κλπ υπάρχουν στο ΔΣ/ Διαχειριστές στις ΕΠΕ-ΙΚΕ ?

Σας ευχαριστώ