Με το drop shipping, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων e-shop μπορούν να πουλήσουν και να μεταφέρουν προϊόντα στους πελάτες τους χωρίς να βλέπουν πραγματικά τα προϊόντα.Μετά την πώληση ενός προϊόντος, το e-shop το αγοράζει απλά από έναν προμηθευτή από μια ενδιάμεση πλατφόρμα όπου υπάρχουν χιλιάδες κατασκευαστές αγαθών από την κινέζικη αγορά και αποστέλλεται απευθείας στον πελάτη ιδιώτη από το κινέζικο εργοστάσιο.

Η επιχείρηση μας σκέπτεται να το αναπτύξει στο ήδη υπάρχον e-shop που διαθέτει.

Θα παραλαμβάνει ένα συνολικό τιμολόγιο προφανώς για τις αγορές του μήνα.

Τα εμπορεύματα δεν θα έρχονται στην Ελλάδα αλλά θα αποστέλλονται απευθείας στον πελάτη ιδιώτη από το κινέζικο εργοστάσιο είτε σε χώρες της κοινότητας είτε σε τρίτες χώρες .

Από ότι γνωρίζουμε, προϋπόθεση εφαρμογής του καθεστώτος των πωλήσεων από απόσταση που διενεργούνται μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών-μελών είναι η αποστολή των αγαθών να γίνεται με ευθύνη του πωλητή.

Εδώ δεν υπάρχει η ευθύνη του πωλητή.

Μπορεί να θεωρηθεί αυτή η διαδικασία καθεστώς πωλήσεων από απόσταση.

Ερωτήσεις

1) Σχετικά με τα παραστατικά που θα εκδίδονται ΑΛΠ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ είτε σε χώρες της κοινότητας είτε σε τρίτες χώρες λογικά δεν θα πρέπει να έχουν επιβάρυνση ΦΠΑ.

Ποια η γνώμη σας?

2)Ποιες άλλες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την γνώμη σας προκύπτουν ,εξετάζοντας σφαιρικά όλη αυτή την διαδικασία?