Διαχειριστής ΙΚΕ με ποσοστό 98% και στην ίδια εταιρία και ο δεύτερος εταίρος με ποσοστό 2% και αυτός Διαχειριστής, στο τέλος της χρήσης 2016 διανομή κερδών και στους 2 εταίρους ανάλογα βέβαια με τα ποσοστά τους και οι 2 παίρνουν αμοιβές διαχειριστή. Υπάρχει υποχρέωση ΑΠΔ για τις αμοιβές για την χρήση 2017 και μετά? Πάνω σε ποια ποσά θα υπολογιστεί η εισφορά του ΕΦΚΑ για τη χρήση 2017 εφόσον εκκαθαριστεί και η φορολογική δήλωση του 2016? Θα συμπεριλάβει και τα μερίσματα? Στις βεβαιώσεις αποδοχών ποιοι είναι οι ενδεικτικοί κωδικοί για τις αμοιβές, επαναλαμβάνω διαχειριστές με ποσοστά 98% και 2%