Πραγματικά περιστατικά:
Ο Α ιδιοκτήτης καταστήματος μισθώνει στον Β το ακίνητό του έναντι μηνιαίου μισθώματος 1.900 €. Στη συνέχεια, επειδή ο μισθωτής Β δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και δη δεν καταβάλει κανονικά το μίσθωμα ο ιδιοκτήτης Α στις 16.06.2016 καταθέτει αγωγή ζητώντας τα οφειλόμενα μισθώματα από τον Ιούνιο 2015 έως και τον Δεκέμβριο 2016. Στα έντυπα Ε1-Ε2 φορολογικού έτους 2015 δηλώνονται τα μισθώματα τους έτους 2015 που εισπράχθηκαν (Ιανουαρίου έως και Μαΐου 2015) και φορολογούνται ενώ τα υπόλοιπα μισθώματα του έτους 2015 δηλώνονται ως ανείσπρακτα υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (και την κατατεθείσα αγωγή) στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ο μισθωτής δεν αποχωρεί από το μίσθιο και καταβάλει τμηματικά έναντι των οφειλομένων μισθωμάτων (Ιουνίου 2015 και εφεξής), εντός του έτους 2016, το συνολικό ποσό των 13.000 €.

Τελικά επειδή αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο των οφειλομένων, συμφωνείται μεταξύ των Α και Β να υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού με το οποίο θα συμβιβασθούν περιορίζοντας το ύψος του μηνιαίου μισθώματος από τον Ιούνιο 2015 και μέχρι τον Ιούνιο 2017 στο ποσό των 1.100 €, ο δε Β θα υπόσχεται να καταβάλει τμηματικά μέχρι τον Ιούνιο 2017 το υπόλοιπο ποσό, με το οποίο θα εξοφλεί τα μισθώματα (όπως αυτά συμβιβαστικά προσδιορίσθηκαν στο ποσό των 1.100 € μηνιαία) μέχρι τότε (Ιούνιο 2017). Συμφωνείται επίσης να συναφθεί νέα μίσθωση από 01.07.2017 με μηνιαίο μίσθωμα 1.650 €.

Ερωτάται:

- Πώς θα δηλωθούν στο Ε2 του φορολογικού έτους 2016 τα ανείσπρακτά μισθώματα του 2015 τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2016; Θα δηλωθούν κατά μήνα με μίσθωμα (μετά τον συμβιβασμό ) 1.100 € ή όλα μαζί για το έτος 2015;

- Αρκεί η προσκομιδή του ιδιωτικού συμφωνητικού συμβιβασμού ως αποδεικτικού της συμφωνίας περιορισμού του ύψους του μισθώματος;

- Μπορεί η φορολογική αρχή να μην κάνει αποδεκτή την συμφωνία περιορισμού των οφειλομένων μισθωμάτων;