Ανώνυμη Εταιρεία διενήργησε τα έτη 2009-2011 κατασκευές (εκσκαφές , επιχώσεις,σκυρόδεμα θεμελίων κλπ) σε ιδιόκτητο οικόπεδο της , με σκοπό την κατασκευή ακινήτου (υπαγόμενο σε επενδυτικό πρόγραμμα) . Λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν διενεργήθηκε καμία άλλη εργασία από το 2011 . Ο ΦΠΑ των παραπάνω εργασιών έχει εκπεσθεί κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης .

Ερωτάται αν υπάρχει υποχρέωση διακανονισμού του ΦΠΑ .