Σας παρακαλώ για τη τοποθέτησή σας στο κάτωθι μακροσκελές αλλά πολύ σοβαρό θέμα:

-Δημοτική ανώνυμη εταιρεία με αρκετά υποκαταστήματα έχει τεθεί σε εκκαθάριση από το 2011 (έστω 10/05/2011), η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.
-Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει ο Δήμος της περιοχής και μία δημοτική επιχείρηση κοινής ωφέλειας και τη συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών την έχει ο Δήμος.
-Για λόγους που δεν είναι του παρόντος, η πραγματική απογραφή του εκκαθαριστή με την ανάληψη των καθηκόντων του περιορίστηκε στα λίγα εμπορεύματα και αναλώσιμα της εταιρείας, ενώ τα κτίρια και τα μηχανήματα (που είναι σε ακίνητα τρίτων), τα μεταφορικά μέσα και ο λοιπός πάγιος εξοπλισμός απογράφηκαν στο αρχικό (λογιστικό) κόστος κτήσης μείον τις αποσβέσεις, όπως αυτά ήταν καταχωρημένα στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.
-Οι εγκαταστάσεις όλων των υποκαταστημάτων της εταιρείας ήταν μισθωμένες από τον Δήμο. Από τη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση, η εκμετάλλευση των υποκαταστημάτων δόθηκε σε άλλη δημοτική εταιρεία.
-Προκειμένου η εν λόγω υπό εκκαθάριση εταιρεία να αποπληρώσει τους πιστωτές της, ο Δήμος της μίσθωσε ακίνητά του προκειμένου να τα υπομισθώνει και να αποκτά έσοδα. Τα μισθώματα που εισπράττει είναι και η μόνη πηγή εσόδων της.
-Η εταιρεία (στην ουσία ο εκκαθαριστής) δεν είχε λογιστική υποστήριξη μέχρι και τον Ιανουάριο του 2014. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί όλες οι συναλλαγές της εταιρείας στα βιβλία της, έχουν συνταχθεί προσφάτως όλες οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και έχουν υποβληθεί επίσης προσφάτως όλες οι προβλεπόμενες δηλώσεις (ΦΠΑ, εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων κλπ), κάποιες εκ των οποίων (δηλώσεις) υποβλήθηκαν κατά περίπτωση με τις διατάξεις των άρθρων 57-61, του Ν.4446/2016 (για ευνόητους λόγους).
-Για λόγους μη σύνταξης (άρα και ύπαρξης) των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας στα προηγούμενα έτη από έναρξης της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής δεν είχε συγκαλέσει γενικές συνελεύσεις. Επίσης, για τους ίδιους λόγους δεν έχει καταθέσει το σχέδιο επίσπευσης της εκκαθάρισης του άρθρου 49, του Ν.2190/1920, μετά την παρέλευση 5ετίας από την έναρξή της.

Με βάση τα παραπάνω σας παρακαλώ για την τοποθέτησή σας και για τους ενδεδειγμένους λογιστικούς χειρισμούς στα εξής:

1. Στο επόμενο διάστημα, και εντός 3 μηνών περίπου, ο εκκαθαριστής θα συγκαλέσει τακτική γενική συνέλευση στην οποία θα φέρει ως ξεχωριστά θέματα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των προηγουμένων ετών, την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη και το σχέδιο επίσπευσης της εκκαθάρισης προς έγκριση. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης θα είναι έγκυρη? Υπάρχει άλλη εναλλακτική (ή υποχρέωση) για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων?
2. Από το σύνολο των παγίων δεν προβλέπεται να μπορέσει να εκποιήσει σχεδόν τίποτα πλην οχημάτων. Τα κτίρια δεν ανήκουν στην εταιρεία και όσα από τα έπιπλα-λοιπό εξοπλισμό έχει στη διάθεσή του, έχουν υπολειμματική αξία 0,00€ (απαξιωμένα, δεν τα αγοράζει κανείς). Ποιοι είναι οι λογιστικοί χειρισμοί του μηδενισμού της αξίας των παγίων στα βιβλία της εταιρείας? Κατά τη μεταφορά των κονδυλίων της αξίας των κτιρίων σε ακίνητα τρίτων στις ζημιές εκκαθάρισης, η εταιρεία έχει υποχρέωση να γνωστοποιήσει οτιδήποτε στους ιδιοκτήτες των οικοπέδων? Οι ιδιοκτήτες αυτοί αποκτούν εισόδημα από την αξία των κτιρίων με δαπάνες της υπό εκκαθάρισης εταιρείας?
3. Κάποιες από τις απαιτήσεις από πελάτες είναι ανεπίδεκτες εισπράξεως. Αν μεταφερθούν στις ζημιές εκκαθάρισης χωρίς άσκηση ενδίκων μέσων, συνιστά σε φορολογική παράβαση? (Το άρθρο 49, Ν.2190/1920 δίνει τη δυνατότητα αυτή). Οι ζημιές αυτές θα αναγνωριστούν φορολογικά? Τι γίνεται με τις ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις από τους χρεώστες? Πως θα αντιμετωπιστούν λογιστικά και φορολογικά?
4. Το ταμείο μετρητών που παρέλαβε ο εκκαθαριστής δεν συμφωνεί με το αναγεγραμμένο στα βιβλία (παρέλαβε λιγότερα). Ποιος ο λογιστικός χειρισμός της διαφοράς? Ποιες οι υποχρεώσεις του εκκαθαριστή εξ αυτού του λόγου?
5. Υπάρχουν προμηθευτές & πιστωτές που είτε δεν άσκησαν ένδικα μέσα για την είσπραξη της απαίτησής τους, είτε η απαίτησή τους υπόκειται σε 5ετή παραγραφή, είτε και κάποιοι έφυγαν στο εξωτερικό και είναι ανέφικτη η επικοινωνία μαζί τους για να εξοφληθούν. Τα υπόλοιπά τους τα οποία η εταιρεία δεν θα τα καταβάλει, μεταφέρονται στα αποτελέσματα και υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος ή μπορούν να συμψηφιστούν με ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις ή άλλο κονδύλιο?
6. Η συμμετοχή του Δήμου και της δημοτικής επιχείρησης στο κεφάλαιο, παράγουν άλλες υποχρεώσεις σε εταιρεία, εκκαθαριστή (και λογιστή κατ επέκταση)?
7. Από τη θέση της σε εκκαθάριση η εταιρεία γύρισε σε κερδοφορία, μιας και τα μισθώματα που εισπράττει είναι μεγαλύτερα από αυτά που καταβάλλει. Τα κέρδη μετά φόρων μεταφέρονται εις νέο για να συμψηφίσουν λογιστικές ζημίες παρελθόντων ετών, οι οποίες ακόμη παραμένουν υψηλές. Είναι σωστός αυτός ο λογιστικός χειρισμός? Συντρέχουν άλλοι λόγοι για διαφορετική μεταχείριση των κερδών αυτών?

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων, και παρακαλώ για την όσο το δυνατόν συντομότερη απάντησή σας λόγω φορολογικών ελέγχων εν εξελίξει.