Α.Ε. αγοράζει πάγιο εξοπλισμό , την αξία του οποίου καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία της. 1)Για το ΦΠΑ αγοράς του εν λόγω παγίου , δεν κάνει κάποια αίτηση άμεσης επιστροφής του στην εταιρία, βάση οποιαδήποτε νομοθεσίας, Διακανονισμό ΦΠΑ κ.λπ. Απλά τον καταχωρεί στα λογιστικά της βιβλία και τον συμψηφίζει με τον ΦΠΑ των εσόδων της (όπως θα έκανε και με τον ΦΠΑ εξόδων της). α) Έστω ότι το εν λόγω πάγιο πωλείται πριν την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς του. Για παράδειγμα , έστω ότι πωλείται 2 έτη πριν την παρέλευση 5ετίας. Πωλείται με ΦΠΑ πώλησης ο οποίος είναι μικρότερος από τον ΦΠΑ αγοράς του που αναλογεί στα 2 τελευταία έτη της πενταετίας από την αγορά του. Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση υποχρέωση επιστροφής (Διακανονισμός κ.λπ.) από την εταιρία στο Δημόσιο, της διαφοράς του ΦΠΑ πώλησης και του ΦΠΑ αγοράς που αναλογεί στα 2 τελευταία έτη της πενταετίας από την αγορά του εν λόγω παγίου? β) Έστω ότι το εν λόγω πάγιο , εξαιτίας ανακαίνισης, καταστρέφεται πριν την παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς του. Για παράδειγμα , έστω ότι καταστρέφεται 2 έτη πριν την παρέλευση 5ετίας. Υπάρχει σε αυτή την περίπτωση υποχρέωση επιστροφής (Διακανονισμός κ.λπ.) από την εταιρία στο Δημόσιο, του ΦΠΑ αγοράς που αναλογεί στα 2 τελευταία έτη της πενταετίας από την αγορά του εν λόγω παγίου?