Στην εγκύκλιο 1073 / 31-3-2015 υπήρχε η παράγραφος 5ε που έλεγε ότι το αναπόσβεστο υπόλοιπο δαπανών βελτίωσης μισθωμένου ακινήτου που πραγματοποιήθηκαν πριν την 1/1/2014, θα εκπίπτει ισόποσα στον εναπομέντοντα χρόνο της σύμβασης.

Τώρα δεν υπάρχει η παράγραφος αυτή.

Εχει καταργηθεί ;

Αν ναι, με ποιό νόμο και τι ισχύει τώρα ;