1. Ξενοδοχειακή ΑΕ εισέπραξε επιδότηση στις 24/12/2012 (1 η/2 δόση) και στις 29/12/2014 (2 η/2 δόση) βάση της από 27/12/2010 έγκριτικής απόφασης του Ν.3299/2004.Κατά την είσπραξη έγινε πίστωση του λογ/σμου 41.10 με τα αντίστοιχα ποσά.Η έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου έγινε στις 23-5-2016 και ο φάκελος ολοκλήρωσης της επιχορήγησης του Ν.3299/2004 θα κατατεθεί εντός του Δεκεμβρίου 2016.

Ερώτηση :

Ποιός είναι ο λογιστικός χειρισμός και οι εγγραφές τόσο για την επιδότηση όσο και για τις αποσβέσεις των παγίων που επιδοτήθηκαν ;

2. Η ίδια επιχείρηση κατέθεσε τον 11/2016 φάκελο ολοκλήρωσης (για άλλο επενδυτικό σχέδιο –κατασκευή Μαρίνας ) με τον Ν. 3908/2011 (εγκριτική απόφαση 13/06/2014) και θα εισπράξει πρώτα (ίσως και εντός του 2017) τα 2/7 της επιδότησης και αργότερα τα υπόλοιπα

Ερώτηση :

Ποιός είναι ο λογιστικός χειρισμός και οι εγγραφές τόσο για την επιδότηση όσο και για τις αποσβέσεις των παγίων που επιδοτήθηκαν ;

Η επιδότηση θα καταχωρείτε στα βιβλία κατά την σταδιακή είσπραξη (δηλ 2/7 κλπ ) ;