Σε ΟΕ με απλογραφικά βιβλία με τρεις εταίρους όπου ο Α κατέχει το 50% του εταιρικού κεφαλαίου , ο Β το 25% και ο Γ το 25% , ο εταίρος Γ επιθυμεί να μεταβιβάσει το ποσοστό του στον Β και να αποχωρήσει. Η ΟΕ έχει λάβει επιχορήγηση, για να ανεγείρει κτίριο σε οικόπεδο τρίτου με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Η λογιστική αξία του κτιρίου στα βιβλία της είναι 585.000,00€ και η αξία του λοιπού εξοπλισμού 52.000,00€ (σύνολο δηλαδή πάγιου ενεργητικού 637.000,00€ χωρίς να έχουμε αφαιρέσει την επιχορήγηση η οποία ανέρχεται σε 220.000,00€ ).Αποσβέσεις παγίων εώς 31/12/2014 85.000,00€.Το εταιρικό κεφάλαιο είναι 120.000,00 €. Δεν έχει πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου.(Επειδή η ΟΕ ως το 2013 είχε Γ κατηγορίας βιβλία στον τελευταίο ισολογισμό της υπάρχει στο παθητικό λογαριασμός: VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου - Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων = 280.000,00€ )

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολ. 1032/2015, και το άρθρο 42 του Ν 4172/2013 , η υπεραξία υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος πώλησης και της τιμής κτήσης των μεριδίων, και η υπεραξία αυτή φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Επίσης σύμφωνα με την 1032,

Τιμή κτήσης=η χαμηλότερη μεταξύ αυτής που προσδιορίζεται με βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων.

Τιμή πώλησης= δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εκδίδει τους μεταβιβαζόμενους τίτλους κατά το χρόνο μεταβίβασης.

Ως ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, λαμβάνονται τα κεφάλαια όπως προκύπτουν από το καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας και τις τροποποιήσεις αυτού. Επίσης, θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν αγορές παγίων, επιδοτήσεις οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αξία κτήσης των παγίων και στην κάλυψη λοιπών δαπανών, καθώς και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την αύξηση του κεφαλαίου και για τα οποία η εταιρία δεν έχει προβεί σε τροποποίηση καταστατικού.

1. Με βάση τα προαναφερόμενα και τα αριθμητικά δεδομένα της ΟΕ και λαμβανοντας ιδιαίτερα υπόψη πως το ακίνητο ανήκει στον οικοπεδούχο ποια είναι η Τιμή κτήσης και ποια η ελάχιστη Τιμή Πώλησης του μεριδίου 25% ώστε να προκύψει η διαφορά – υπεραξία επι της οποίας υπολογίζεται 15% φόρος ;

2. Για τον εταίρο που θα αποκτήσει το 25% υπάρχει τεκμήριο αγοράς και σε ποιο ποσό αυτό ανέρχεται;