Φυσικό πρόσωπο αγόρασε το 2015 ακίνητο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αγγλία).
Η αγορά του ακινήτου καλύφθηκε εν μέρη με σύναψη δανείου με αλλοδαπή τράπεζα και κατά το υπόλοιπο εξ ιδίων από καταθέσεις εξωτερικού.

Προφανώς και η απόκτηση του ακινήτου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 32 και η εξυπηρέτηση του δανείου στο άρθρο 31 του Ν.4172/2103 και θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση Φόρου Εισοδήματος για το έτος 2015.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε μου τις απόψεις μου ή τι άλλο θα πρέπει να λάβω υπόψη μου.