Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Δοσοληπτικοί Λογαριασμοί

Στα ΕΛΠ οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί υπάρχουν; Και αν ναι ποιος λογαριασμός είναι;
Όταν χρησιμοπιέιται ο 32-02¨ Δανεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση απαιτείται να καταβληθεί και χαρτόσημο;
1.Σχετική με το γενικό ερώτημά σας είναι η παρ. 8 του άρθρου 3 των ΕΛΠ, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο λογαριασμών των ΕΛΠ «χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του παραρτήματος Β. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας». Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου «εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόμο έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014».

2.Πέραν της χρήσης του κωδικού 32.02, η οντότητα δύναται, στα πλαίσια του σχεδίου λογαριασμών των ΕΛΠ, να δημιουργήσει ένα κωδικό για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου δοσοληπτικού λογαριασμού στον πρωτοβάθμιο 33 Λοιπές απαιτήσεις.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης