Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε στα εξής ερωτήματα

1)μέτοχος Πρόεδρος ΔΣ με ποσοστο συμμετοχής άνω του 3% στο μετοχικό κεφάλαιο έλαβε το 2016 μερίσματα ύψους 50.000 από τα κέρδη της ΑΕ. Αν τον Δεκέμβριο του 2016 με έκτακτη Γενική Συνέλευση αποχωρήσει από το ΔΣ για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών του εισφορών του 2017 θα ληφθούν υπόψη τα μερίσματα?

2)Πρόεδρος ΔΣ λαμβάνει το 2016 αμοιβές ΔΣ οι οποίες έχουν προεγκριθεί από τη τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου .΄Για να σταματήσει από τον Ιανουάριο 2017 να λαμβάνει αμοιβές ΔΣ οπότε και να μην έχει υποχρέωση ασφάλισης τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν ?

3)Στην περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό έχει υπερβεί το 1/3 του κεφαλαίου, δεν προβλέπεται κάτι από το καταστατικό και κατά την διανομή των κερδών εξακολουθεί να σχηματίζεται τακτικό αποθεματικό υπάρχει κάποιο πρόβλημα?