Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Για την μη καταβολή αμοιβών στον Πρόεδρο του Δ.Σ., πρέπει να υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης; Δύναται Α.Ε. να συνεχίσει τον σχηματισμό αποθεματικού και μεταγενέστερα της συμπλήρωσης του 1/3 του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου;

Παρακαλώ θα ήθελα να μου απαντήσετε στα εξής ερωτήματα

1)μέτοχος Πρόεδρος ΔΣ με ποσοστο συμμετοχής άνω του 3% στο μετοχικό κεφάλαιο έλαβε το 2016 μερίσματα ύψους 50.000 από τα κέρδη της ΑΕ. Αν τον Δεκέμβριο του 2016 με έκτακτη Γενική Συνέλευση αποχωρήσει από το ΔΣ για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών του εισφορών του 2017 θα ληφθούν υπόψη τα μερίσματα?

2)Πρόεδρος ΔΣ λαμβάνει το 2016 αμοιβές ΔΣ οι οποίες έχουν προεγκριθεί από τη τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου .΄Για να σταματήσει από τον Ιανουάριο 2017 να λαμβάνει αμοιβές ΔΣ οπότε και να μην έχει υποχρέωση ασφάλισης τι ενέργειες θα πρέπει να γίνουν ?

3)Στην περίπτωση που το τακτικό αποθεματικό έχει υπερβεί το 1/3 του κεφαλαίου, δεν προβλέπεται κάτι από το καταστατικό και κατά την διανομή των κερδών εξακολουθεί να σχηματίζεται τακτικό αποθεματικό υπάρχει κάποιο πρόβλημα?

Ως προς τη δεύτερη ερώτησή σας:   

    Σύμφωνα με το  άρθρο 12 του Ν. 4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., ως ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει  τα πάσης φύσεως εισοδήματα  σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:.. δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

        Περαιτέρω, με το με αριθμό πρωτ.  Δ 12 Α 1030493 ΕΞ 2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι:

    «Με τις διατάξεις της περ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας»

    Από το με αριθμό πρωτ. Δ12Α 1058454 ΕΞ 2014 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών σχετικά με «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών», η οποία μεταξύ των άλλων ορίζει ότι «1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α) ορίζεται, ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες ως διευθυντής ή μέλος του Δ.Σ. εταιρίας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

2. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο μισθός μέλους Δ.Σ., ο οποίος προκύπτει είτε με αμοιβή που προβλέπεται από το καταστατικό ή εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων, θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α) (σχετ. το αριθμό Δ12 Α 1030493ΕΞ 17-2-2014 έγγραφό μας)»

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι για τη λήξη της απολαβής αμοιβών, είτε θα πρέπει να ληφθεί αντίστοιχη απόφαση της Γ.Σ., είτε να γίνει τροποποίηση του καταστατικού. Φυσικά τα ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν θα δηλώσει οικειοθελή αποχώρηση από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και της αποχώρησης από αυτό, ενέργεια που από μόνη της λύνει την μισθωτική σχέση. Φυσικά, άμεσα θα πρέπει να εκλεγεί από την Γ.Σ. νέος Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

    Όσον αφορά το τρίτο ερώτημά σας:

    Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 2190/1920 περί Α.Ε., ορίζεται ότι:

«Ετησίως αφαιρείται το εικοστό τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμό αποθεματικού αφαίρεση  παύει ούσα υποχρεωτική , άμα ως τούτο φθάσει τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό τούτο χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωση προ πάσης διανομής μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών».

    Επίσης, με την αριθμ. 270/2006 Γνωμοδότηση ΝΣΚ έγινε δεκτό ότι είναι νόμιμη η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ανώνυμης εταιρίας, με την οποία αποφασίσθηκε η διάθεση στους μετόχους, με τη μορφή πρόσθετου μερίσματος, τμήματος του πέραν του υποχρεωτικού, ήτοι του 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου, σχηματισθέντος τακτικού αποθεματικού.

    Με βάση τα ανωτέρω και το ερώτημά σας, σαφώς προκύπτει ότι δεν υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση λήξης σχηματισμού τακτικού αποθεματικού, μετά την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 44 του Ν. 2190/1920.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης