Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υφίσταται ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Δ.Υ. και του Ετερόρρυθμου Εταίρου, Ε.Ε.;

Καλησπέρα σας

Ιατρός που είναι σε Δημόσιο Νοσοκομείο (ενταγμένος στο Ε.Σ.Υ , μόνιμος και πλήρης απασχόλησης) μπορεί να συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος σε Ε.Ε. με αντικείμενο μη ιατρικό. Επίσης όσον αφορά τις εισφορές από 01/01/2017 θα επιβαρυνθεί ή όχι ? Παρακαλώ όσον γίνεται πιο γρήγορα την απάντηση σας Ευχαριστώ
Εφαρμογή επί των Δημοσίων υπαλλήλων έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2683/1999 ("Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις), όπως ισχύει.

    Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο υπάλληλος μετά από άδεια μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της εργασίας του (παρ.1). Η άδεια αυτή προβλέπεται ότι χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και, στην περίπτωση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, με απόφαση του ανώτατου μονομελούς οργάνου διοίκησης, δηλαδή του νομάρχη (παρ.2). Τέλος, η παρ.3 ορίζει, ότι δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ' επάγγελμα άσκηση εμπορίας.

    Πότε μία δραστηριότητα είναι εμπορική και μάλιστα κατ' επάγγελμα, όπως ορίζει το άρθρο 31 Υ.Κ. είναι ασφαλώς ζήτημα που κρίνεται εν όψει της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης. Η αναφορά πάντως του νόμου σε "κατ' επάγγελμα" εμπορία, επιδιώκει σαφώς να υποδείξει τη συστηματικότητα της σχετικής δραστηριότητας.

    Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 2683/1999, σχετικά με τη συμμετοχή σε εταιρείες, ορίζεται ότι:

«2. Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανωνύμου εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας…».

    Με βάση τα ανωτέρω και τα ερωτήματά σας, θεωρούμε ότι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2683/1999, απαγορεύεται η συμμετοχή Δ.Υ. σε προσωπικές εταιρείες

2. Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος ιατρός θα είναι το ετερόρρυθμο μέλος Ε.Ε., δεδομένου ότι στην εταιρική αυτή μορφή δεν υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο και συνεπώς εκτελεστικά μέλη. Με δεδομένο ότι ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να είναι διαχειριστής της εταιρείας, θα μπορούσε να του δοθεί άδεια συμμετοχής στην εταιρεία μετά από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Για να δείτε την απάντηση της Επιστημονικής Ομάδας πρέπει να είστε συνδρομητής της υπηρεσίας Komvos

Γίνετε συνδρομητής

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης