Καλησπέρα σας,

Ελληνική εταιρία έχει στον λογαριασμό λογιστικου σχεδίου 18 Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (θυγατρική μας 99% μετοχές) ποσό 120.000 ευρώ για συμμετοχή σε εταιρία μη εισηγμένη εξωτερικού Ρουμανίας.

Η επιχείρησε διέκοψε δραστηριότητες και έχει εκχωρήσει υπόλοιπα πελατών στην εταιρία μας.

Το ποσό της εκκαθάρισης μείον την αξία κτήσης εκπίπτει φορολογικά?

Ποιος ο λογιστικός χειρισμός της εκχώρησης πελατών από την θυγατρική στην μητρική εταιρία.(μαζί με το ταμείο είναι τα μόνα στοιχεία ενεργητικού της θυγατρικής)

Ευχαριστώ,

Με εκτίμηση,