Δεδομένου ότι η Ο.Ε. θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο εταίρους, η Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να αποκτήσει και άλλον εταίρο ώστε να πάψει να είναι μονοπρόσωπη και μεταγενέστερα να μετατραπεί σε Ο.Ε. με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1262/2013 εγκυκλίου διαταγής.