Δύο συμβολαιογραφοι οι οποίοι έχουν ατομική έναρξη άσκησης επαγγέλματος και απασχολούν προσωπικό αποφασίζουν να συστήσουν συμβολαιογραφική εταιρία ΠΔ 284/93.
1)υπάρχει δυνατότητα παράλληλα με την λειτουργία της εταιρείας να εξακολουθούν να δραστηροποιουν και τις ατομικές τους ενάρξεις δηλαδή να συντάσουν συμβόλαια και ως ελευθεροι επαγγελματίες και να τα καταχωρούν στα βιβλία τους ή υπάρχει κάποια διάταξη φορολογική ή άλλη που το απαγορεύει?Αν συμβεί αυτό(παράλληλη δραστηριότητα τι κυρώσεις υπάρχουν? Μήπως πρέπει να γίνει εκπρόθεσμη παύση εργασιών στις ατομικές τους ενάρξεις?Φορολογικά η αστική εταιρεία ΠΔ 284/93 αντιμετωπίζεται ως ΟΕ?

2)Το προσωπικό που είχε προσληφθεί αρχικά από τους συμβολαιογράφους δέχεται να μεταφερθεί και να απασχοληθεί στην εταιρεία χωρίς την καταβολή αποζημίωσης απόλυσης και την μεταφορά όλων των δικαιωμάτων τους στη νέα εταιρεία.Αρκεί η σύνταξη απλού ιδιωτικού συμφωνητικού για την κατοχύρωση των εργαζομένων και να μην κριθεί η καταγγελία άκυρη ?
Ποιά έντυπα Εργάνη θα πρέπει να υποβληθούν?Καταγγελία σύμβασης χωρίς υπολογισμό αποζημίωσης ή οικιοθελής αποχώρησης και έντυπο Ε3 πρόσληψης στην νέα εταιρεία?
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί αν εργαζόμενος σε εργοδότη αποδέχεται την μεταφόρα του και των δικαιωμάτων του(μη λήψη αποζημίωσης απόλυσης) σε άλλο εργοδότη συγγενικό πρόσωπο του άρχικού του εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης?