Ομμόρυθμη Εταιρεία με δύο εταίρους και δραστηριότητα φαρμακείο.Οι εταίροι είναι μητέρα και κόρη.Το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 20.000,00 ευρώ με συμμέτοχη 51% της μητέρας και 49% της κόρης.Η μητέρα θέλει να αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης και η εταιρεία να μετασχηματιστεί σε Εταιρόρυθμη με συμμετοχή ως εταιρόρυθμου εταίρου του υιού της οικογένειας και ομμόρυθμος εταίρος να παραμείνει η κόρη.Θα ήθελα να μάθω αν μπορεί να γίνει ο μετασχηματισμός χωρίς να επιφέρει αλλαγή Α.Φ.Μ. της εταιρείας,αν γίνεται με μία πράξη και γενικότερα ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για την ολοκλήρωση της μεταβολής (μετατροπή καταστατικού,δημοσιεύσεις, υπεραξία κλπ).