Ετερόρρυθμη εμπορική εταιρία που τηρεί απλογραφικά βιβλία, έχει στην κατοχή της ακίνητο (ιδιοχρησιμοοιείται). Συντάσσεται συμφωνητικό Λύσης και θέσης αυτής σε εκκαθάριση προκειμένου στο διάστημα της εκκαθάρισης να γίνουν οι πράξεις που απαιτούνται για την οριστική Λύση.
To ακίνητο είναι πλήρως αποσβεσμένο γιατί έχει αγοράστει το 1991. Το καταβληθεν εταιρκό κεφάλαιο είναι 8000,00 ευρώ. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή μακροπόθεσμες απαιτήσεις δεν υπάρχουν και υποθέτουμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα θα καλύψουν περίπου τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του επόμενου διαστήματος .
Γνωρίζω ότι το ακίνητο θα διανεμηθεί στους εταίρους σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής τους με συμβολαιογραφική πράξη και ο ΦΜΑ θα υπολογιστεί επι της αντικειμενικής αξίας σε ποσοστό 0,75%.
Παρακαλώ για την απάντησή σας στα εξής :
Αν
προκύπτει φόρος υπεραξίας ? με τι βάση υπολογισμού ?
Θεωρείται ότι το τίμημα της πώλησης είναι ίδιο με το κατεβληθέιν κεφάλαιο οπότε η διαφορά μεταξύ αναπόσβεστης αξίας αντιμετωπίζεται ως κέρδος για την λυθείσα εταιρία ?