Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1113/2015 :

......
δ) Ως προς τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών εταίρων Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. και των μελών Δ.Σ. Α.Ε. ή διαχειριστών Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. που δεν προέρχονται από τα κέρδη:

i) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου εταίρου Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., το οποίο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα (μέσω ατομικής επιχείρησης) και λαμβάνει αμοιβή από την εταιρεία για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που αυτή του ανέθεσε στα πλαίσια της άσκησης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., κατά περίπτωση.

ii) Οι αμοιβές φυσικού προσώπου διαχειριστή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. ή μέλους Δ.Σ. Α.Ε. το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και λαμβάνει αμοιβές οι οποίες θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΠΕ ή Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε, κατά περίπτωση.

......

Το συμπέρασμα λοιπόν απο αυτήν την παράγραφο είναι ότι η αμοιβή διαχείρησης που λαμβάνει απο μία ΙΚΕ ένας διαχειριστής - μέτοχος για να εκπέσει απο τα έσοδα της ΙΚΕ και να φοορολογηθεί ως εισόδημα απο μισθούς δεν πρέπει να έχει ατομική επιχείρηση. Σε περίπτωση που δεν έχει ατομική επιχείρηση αλλά συμμετέχει σε μια άλλη ΙΚΕ ή ΟΕ υπάρχει πρόβλημα στο να φορολογηθούν οι αμοιβές διαχείρησης που λαμβάνει απο την ΙΚΕ ως μισθοί και να εκπέσουν απο τα έσοδα της ΙΚΕ;