Α) Εταιρεία που απασχολεί 20 άτομα προσωπικό έχει συμφωνήσει ότι εκτός από τις τακτικές αποδοχές θα καλύπτει και τα καύσιμα των εργαζομένων για την προσέλευση τους στην εργασία με τα προσωπικά τους όμως αυτοκίνητα , καθώς η εταιρεία δεν έχει μεταφορικά μέσα στο ενεργητικό της.

Έχοντας κοστολογήσει το ποσό που αντιστοιχεί στον κάθε εργαζόμενο δίνεται με την μορφή κουπονιού . Το συνεργαζόμενο πρατήριο εκδίδει αντίστοιχα Δελτίο Αποστόλης σε κάθε εξαργύρωση κουπονιού προς την εταιρεια και στη συνέχεια εκδίδει συγκεντρωτικά το Τιμολόγιο στο τέλος κάθε μήνα.

Η συγκεκριμένη δαπάνη εκπίπτει και αν ναι πως χειριζόμαστε τον Φ.Π.Α των δαπανών αυτών , ως Φ.Π.Α εισροών , ως δαπάνη η ως μη εκπιπτόμενη στην φορολογία δαπάνη?

Β)Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε πως θα φορολογηθούν για το φορολογικό έτος 2015 τα κέρδη από την εκμετάλλευση αλιευτικού σκάφους ολικής χωρητικότητας εώς 10 κόρους
1)Με ισχύ της αριθμ.47/2015 γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.?
2)Με ισχύ του άρθρου 21 Ν.4172/2013 έσοδα-έξοδα??
3)Με ισχύ του Ν.27/1975 (αφορολογητα??)
Ευχαριστώ εκ των προτέρων