Ανώνυμη εταιρεία την 1/1/2015 προβαίνει σε χρηματοοικονομική μίσθωση, με δικαίωμα εξαγοράς επιβατικού αυτοκινήτου με διαρκεια 4 χρόνια (25%).
Η εταιρεία χρηματοοικονομικής μίσθωσης παραδίδει και το σχετικό πίνακα με τις δόσεις-αποσβέσεις που είναιι πλέον υποχρέωση της ανώνυμης εταιρείας.

Το ερώτημα είναι τον φορολογικό συντελεστή 10% ή ανώνυμη εταρεία θα τον χρησιμοποιήσει κάπου; ή θα μείνει στο 25% της χρημ. μίσθωσης.

Ευχαριστώ