Εταιρία προσλαμβάνει περιοδεύων πωλητή με κωδικό ΙΚΑ 341510
1. Σε περίπτωση που ο μισθός του είναι κατώτερος της 11ης ασφαλιστικής κλάσης:
α. η τεκμαρτή ασφάλιση είναι υποχρεωτική ακόμα και αν η σύμβασή του δεν προβλέπει προμήθειες ή bonus βάσει πωλήσεων;
β. Αν δίνονται bonus στα οποία όμως γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζομένου και εργοδότη, μπορεί το ΙΚΑ να ζητήσει τεκμαρτή ασφάλιση στις σταθερές αποδοχές;
2. Σε περίπτωση που ο περιοδεύων πωλητής προσληφθεί ως ημερομίσθιος με εκ περιτροπής απασχόληση 3 ημερών την εβδομάδα για 8 ώρες και το ημερομίσθιό του είναι μεγαλύτερο της 11ης ασφαλιστικής κλάσης (έστω 45 ευρώ), τότε η ασφάλιση μπορεί να γίνει στις πραγματικές αποδοχές (45 ευρώ * ημέρες εργασίας του μήνα βάσει σύμβασης) ή η βάση ασφάλισης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 928,25€ που είναι το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 11ης ασφαλιστικής κλάσης επί 25; Αν μπορεί η ασφάλιση να υπολογίζεται στις πραγματικές αποδοχές (45€ * ημέρες εργασίας του μήνα βάσει σύμβασης) τότε τα bonus ή οι προμήθειες βαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές;