Μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί και δηλωθεί στο τμήμα Μητρώου με τη μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, λειτουργεί νόμιμα στην ημεδαπή και δεν έχει άλλες επιχειρήσεις στην αλλοδαπή που να συνδέονται με αυτήν. Αν λάβει ως δωρεά μέσω εμβάσματος εξωτερικού κάποιο ποσό (π.χ. 50-60.000,00 €) ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω φορολογικά; Το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης δηλ. στην εκπλήρωση του σκοπού της. Για παράδειγμα, για έξοδα προσωπικού, εγκαταστάσεων (αμοιβές, εισφορές, ενοίκια…).

Τέλος όταν δέχεται μικροποσά ως δωρεές από ιδιώτες τι παραστατικό πρέπει να εκδίδει;