Ο.Ε. με αντικείμενο ανέγερση και πώληση διαμερισμάτων έχει κεφάλαιο 20.000,00 ευρώ και απούλητα διαμερίσματα αξίας 150.000,00 ευρώ. Έχει πάγια με αξία αγοράς 10.000,00 ευρώ και αναπόσβεστης αξίας σήμερα 1.000,00 ευρώ.
Δεν έχει λάβει ποτέ επιδότηση ούτε έχει κάτι που αξίζει να αναφερθεί για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων της.
Ο κάτοχος του 20% των μεριδίων της συγκεκριμένης Ο.Ε., ο οποίος ήταν και συνιδρυτής της Ο.Ε. με αυτό το ποσοστό, έχει σκοπό να μεταβιβάσει έναντι τιμήματος 2.000,00 ευρώ όλο το μερίδιό του.
Πόσα είναι τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας αυτής τη στιγμή της πώλησης; Τα απούλητα διαμερίσματα (τα οποία δε νοικιάστηκαν ποτέ) λαμβάνονται υπ όψιν;
Το κεφάλαιο ήταν σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της Ο.Ε. Πόσα είναι τα ίδια κεφάλαια για τον υπολογισμό του κόστους αγοράς αυτών των μεριδίων για το συγκεκριμένο εταίρο;
Πόσο θα είναι η υπεραξία;