ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΡΙΤΟΥ

Σε περίπτωση μίσθωσης οικοπέδου στο οποίο ο μισθωτής έχει ανεγείρει κτίσματα για τουριστική εκμετάλλευση τα οποία ξεκίνησαν να λειτουργούν κατά τη χρήση 2014, τι αποσβέσεις θα πρέπει να υπολογισθούν από το μισθωτή και τι εισόδημα για τον εκμισθωτή;

Η ανέγερση ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2014. Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας 50-50 δύο συζύγων εκ των οποίων η σύζυγος είναι η μισθώτρια και μισθώνει το 50% από τον σύζυγο. Το ετήσιο μίσθωμα για το οικόπεδο έχει ορισθεί σε 200,00 βάσει εικοσαετούς συμβολαιογραφικού μισθωτηρίου. Στο μισθωτήριο δεν γίνετε κάποια αναφορά για μίσθωμα σε είδος. Επίσης δεν αναφέρεται ρητά ότι το ακίνητο θα περιέλθει στη κυριότητα των εκμισθωτών μετά το πέρας της μίσθωσης, πράγμα όμως που θεωρείται ευνόητο.

Οι δαπάνες ανέγερσης, οι οποίες είναι του μισθωτή πώς πρέπει να δηλωθούν από τον εκμισθωτή; Θεωρείται εισόδημα από ακίνητη περιουσία ή θα πρέπει να δηλωθεί σαν εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου μετά το πέρας της μίσθωσης;

Οι αποσβέσεις των κτιριακών από την μισθώτρια θα πρέπει να είναι κατά 50% με συντελεστή 4% για το τμήμα που είναι ιδιόκτητο και το υπόλοιπο 50% δια τα υπολειπόμενα έτη μίσθωσης;

Αν η ανέγερση δεν είχε ολοκληρωθεί, θα έπρεπε ο εκμισθωτής να δηλώνει σαν εισόδημα το πηλίκο των προϋπολογισθέντων δαπανών δια τα έτη μίσθωσης; Ή θα έπρεπε να αναφέρεται ρητά στο μισθωτήριο;