Σε περίπτωση υπαλλήλου που εργάζεται 6 ημέρες την εβδομάδα για 4 ώρες την ημέρα, τα ασφαλιστικά του ημερομίσθια σύμφωνα με το ΙΚΑ δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 25. Σε περίπτωση που σε κάποιον μήνα οι πραγματικές ημέρες εργασίας είναι πάνω από 25 (πχ 27) θα ασφαλιστεί για 25 και οι αποδοχές του εργαζομένου σύμφωνα με τις οποίες θα πληρωθεί και θα καταβληθούν οι εισφορές θα είναι για 27 ημέρες?