Μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης εταιρείας και μέτοχος πάνω από 3% έχει και εισόδημα από συμμετοχή σε προσωπική εταιρία (ΟΕ, ΕΕ) και λαμβάνει από την ΑΕ αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχει για την ιδιότητά του αυτή.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι ασφαλιστικές εισφορές (ΟΑΕΕ) που καταβάλει το μέλος ΔΣ μπορούν να καταχωρηθούν ως δαπάνη στα βιβλία της προσωπικής εταιρίας ή πρέπει να συμπεριληφθούν στο Ε1 του φορολογούμενου ΠΟΛ 1072/31.3.2015.

Μπορεί να επιλέξει ;

Παίζει ρόλο για την καταχώρηση στα βιβλία της προσωπικής εταιρίας αν πρόκειται για ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο εταίρο ;