Σε αφανής νομική οντότητα ,που έχει την μορφή ατομικής επιχείρησης , ο αφανής εταίρος εισφέρει κατά χρήση στην αφανή εταιρεία και κατ επέκταση στον εμφανή εταίρο ένα Α χρηματικό ποσό. Ερωτούνται : 1. Το χρηματικό αυτό ποσό Α υπόκειται σε κάποιο φόρο ή χαρτόσημο (π.χ. ΦΣΚ ή χαρτόσημο δανείου) και αν ναι με ποια διαδικασία; 2. Το χρηματικό αυτό ποσό Α αποτελεί τεκμήριο για τον αφανή εταίρο και αν ναι με ποια διαδικασία δηλώνεται; 3. Πως αντιμετωπίζονται φορολογικά τα κέρδη που θα εισπράττει ο αφανής εταίρος;