Η μεταφορική εταιρία BG LTD με έδρα την Βουλγαρία εκτελεί μεταφορές από Βουλγαρία και παράδοση εμπορευμάτων την Ελλάδα. Η διαμεταφορική εταιρία GR A.E. λαμβάνει από την Βουλγαρική την ενδοκοινοτική λήψη παροχής υπηρεσίας μεταφοράς άνευ χρέωσης Φ.Π.Α..Μερικές φορές έφ’ όσον υπάρχει μεταφορικό έργο η ίδια ως άνω εταιρία BG LTD εκτελεί και μεταφορές π.χ. φόρτωση Αθήνα μεταφορά και παράδοση εμπορεύματος την Θες/κη και πάλι για λογαριασμό της διαμεταφορικής εταιρίας GR A.E. H ως άνω μεταφορά επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. και αν ναι με τι προυποθέσεις αποδίδεται.