Κατά την διαδικασία μετατροπής ομόρρυθμου εταιρείας με απλογραφικά βιβλία σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ βάση του ν.4072/2012 θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής Με υποθετική ημερομηνία μετατροπής την 6/11/2015 1) τα οικονομικά στοιχειά της μετατρεπόμενης Ο.Ε. (πωλησεις ,αγορές κλπ) θα μεταφερθούν στην ΙΚΕ ως εχουν η θα συνταχτεί ισολογισμός και θα μεταφερθούν τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης της περιόδου μέχρι την μετατροπή καθώς και τα αλλά στοιχειά του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισμού βάσει σύνταξης απογράφης .( εξωλογιστικης ) 2) θα υποβληθεί περιοδική ΦΠΑ για την περίοδο προ της μετατροπής βάσει τριμήνου (πχ.01/10/2015 έως 5/11/2015) και μετά μηνιαίες (π.χ. 6/11/2015-30/11/2015) για την μετατρεπόμενη μονοπρόσωπη ΙΚΕ.